Gaan studenten mij vertellen hoe ik mijn werk doe? Nee toch?

Edith Wanschers en Catharina Lautenbach van het ROC van Twente vertellen over hun ervaringen met studentevaluatie. Ze deden dit in een workshop over het hoe en waarom van dit proces. Het nieuwe CvB stelde de koers bij van ‘klein binnen groot’ naar ‘strakkere sturing, lat omhoog’. Onderdeel van ‘de lat omhoog’ is: de kwaliteit van de medewerkers omhoog brengen door studentevaluaties.
Een argument om te focussen op studentevaluatie was o.a. dat de personeelstevredenheid hoger scoorde dan de studenttevredenheid. Kwaliteit van teams verhogen door te focussen op de niet goed presterende docenten. Die docenten niet sturen op motivatie maar op kennis.
De stelling van ROC Twente is: docenten hebben geen goed zelfbeeld. De studentevaluaties hebben als doel:

  • het zelfbeeld van de docent verbeteren.
  • het verbeteren van de dialoog met de student.

Er is daarom een vragenlijst studentevaluatie opgesteld in samenwerking met studenten. Het is nog geen onderdeel van de gesprekscyclus. Het eerste anderhalf jaar gaan de resultaten alleen naar de docent zelf. Daarna wordt het proces geëvalueerd.
Uitgangspunt voor de vragenlijst was het inspectierapport over de kwaliteit van het onderwijs (bijvoorbeeld maatwerk). Daarnaast is de wet BIO meegenomen. Praktisch:

  • De enquête gaat over basisvaardigheden en complexere vaardigheden. 
  • De OR maar m.n. ook de studentenraad is betrokken bij opstellen van de vragenlijst. 
  • De enquête wordt uitgevoerd met ROC Spiegel (om privacyredenen).

Het project zit nu in de vrijwillige fase. Docenten vragen nu bijvoorbeeld om scholing om gesprekken met studenten goed te voeren. Volgend schooljaar wordt het gebruiken van de studentevaluatie verplicht voor alle docenten. Of het onderdeel wordt van de gesprekkencyclus is afhankelijk van de evaluatie en het gesprek daarover met de OR.
Twee belangrijke succesfactoren zijn: docent is regisseur van de eigen evaluaties en het proefdraaien van de enquête met OR-leden.
De ambitie is dat de studentevaluatie onderdeel is van 360 feedback in de gesprekscyclus.

Dit artikel is gebaseerd op de aantekeningen van John Schobben die de workshop bezocht.